20.05.2014

Konutta Yeni Dönem 28 Mayıs’ta Başlıyor!

Konut piyasasında önemli değişiklikleri gerçekleştirecek olan yeni Tüketici Kanunu 28 Mayıs’ta yürürlüğe giriyor.

 

 

Ev hayali kuran bazı vatandaşların mağdur olmasının ardından hazırlanan yasa hayata geçiyor. Yasada konut satışıyla ilgili önemli değişiklik var. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

Yasa, konut satışlarında önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan kanunun ev satışında alıcıya yeni haklar sağlıyor.

Ruhsat yoksa satış yok

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi imzalanmadan önce bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formunun verilmesi zorunlu olacak. Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak.

Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyecek.

14 gün içinde cayma hakkı

Vatandaş, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak. Eğer konut için kredi kullanılmışsa, banka cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemeyecek. Ayrıca vatandaşın teslim tarihine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı da olacak. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilecek.

İnşaat yapılmazsa…

Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyecek. Tüketicinin ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da yeni bir taksitlendirme önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hallerinde tüketiciden herhangi bir ücret istenemeyecek. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde tüketiciye geri verilecek.

Bina tamamlama sigortası geliyor

Projedeki ko​nut ade​di ya da pro​je​nin top​lam be​de​li kri​te​ri​ne gö​re be​lir​le​ne​cek bü​yük​lü​ğün üze​rin​de​ki pro​je​ler için si​gor​ta sis​te​mi ge​li​yor. Böy​le​ce mü​te​ah​hit pro​je​yi ta​mam​la​ya​maz​sa si​gor​ta dev​re​ye gi​re​cek ve bi​na​nın in​şa​atı bi​ti​ri​le​cek. Ön öde​me​li ko​nut sa​tı​şı​na baş​la​ma​dan proje sa​hi​bi ön​ce kap​sa​mı ve ko​şul​la​rı Ha​zi​ne ta​ra​fın​dan be​lir​le​nen bi​na ta​mam​la​ma si​gor​ta​sı yap​tı​rı​la​cak. Bi​na ta​mam​la​ma si​gor​ta​sı kap​sa​mın​da sağ​la​nan taz​mi​nat, te​mi​nat ve ben​ze​ri güven​ce​ler if​las ve​ya tas​fi​ye ma​sa​sı​na da​hil edi​le​me​ye​cek, üzer​le​ri​ne ih​ti​ya​ti ted​bir ve ih​ti​ya​ti ha​ciz ko​nu​la​ma​ya​cak.

Kaynak: emlakdream.com